Nederlandse versie van het verhaal uit The Rat Gazette: Humane Endpoints For Rats Geschreven door Iris Bouman, wetenschapper voor toegepast dierengedrag.Humaan einde voor ratten
door Iris Bouman

Het is meer door toevallige omstandigheden dan uit bewuste keuze dat ik in de proefdierkunde terecht ben gekomen. Tijdens mijn studie Diermanagement heb ik, op één uitzondering na, alle colleges gevolgd over de beschikbare en uiteenlopende specialisaties (dieren in het wild, beleid en voorlichting, diervoeders en veehouderij). Die uitzondering, degene die ik steeds vermeed, was proefdierkunde.

Ik heb altijd gewaardeerd dat dierproeven bijdragen aan onze gezondheid en ons welzijn, bijvoorbeeld door onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. Maar tegelijkertijd vond ik het moeilijk dat dit gepaard gaat met dierenleed. Dieren verzorgen en helpen waar nodig maakt me blij. Ik wil het leven van dieren verbeteren, niet verslechteren. Dus, omdat ik niet wist hoe ik moest omgaan met het ethische dilemma van mens- versus dierwelzijn, ben ik bang dat ik mijn kop in het zand heb gestoken en de specialisatie proefdierkunde heb vermeden.

In het laatste jaar van mijn studie moest ik stage lopen. Ik was van plan dat in Nepal te gaan doen bij een natuurbeschermingsorganisatie. Maar een negatief reisadvies voor Nepal dwong me om het af te blazen. Ik was diep teleurgesteld en terughoudend om een alternatieve stageplaats te regelen en dus stelde ik het nemen van de beslissing uit. Uiteindelijk stonden er voor mij nog maar een paar opties open. Dat waren: een stage bij een papegaaienopvang; een stage bij een actiegroep dierenwelzijn; en een stage in een universitair centrum dat onderzoek doet naar alternatieven voor het gebruik van dieren. Omdat ik niet echt geïnteresseerd was in vogels of in campagne voeren, wekte optie nummer drie mijn interesse.

Wat ik me voorheen niet realiseerde, was dat de specialisatie proefdierkunde ook werkt aan de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Met andere woorden, het toepassen van wetenschap om het testen op dieren te minimaliseren. Dus besloot ik op het laatste moment om mijn stage te doen bij het Nationaal Centrum voor Alternatieven voor Dierlijk Gebruik (NCA) in Utrecht, Nederland. De NCA is in 1993 opgericht als centraal informatie- en coördinatiepunt op het gebied van alternatieven voor dierproeven.

Hoe meer ik leerde over proefdierwetenschap, hoe meer ik me realiseerde dat ik nooit echt een idee had. Ik was bijvoorbeeld stomverbaasd toen ik hoorde dat er in Nederland elk jaar honderdduizenden dieren worden gebruikt voor dierproeven. In 2001 waren het er bijvoorbeeld zevenhonderdveertienduizendvierhonderdnegenenveertig (714.449) dieren. Dit waren voornamelijk muizen en daarnaast bijna 190.000 ratten, vogels en vissen. De meeste van deze dieren werden gebruikt voor fundamenteel en toegepast onderzoek, het testen van vaccins en medicijnen. Gelukkig zijn deze aantallen tegenwoordig lager. Zo werden in 2019 in totaal 448.399 dieren gebruikt, waarvan 91.579 ratten1.

Ik was ook verrast hoeveel informatie er werd geregistreerd over de dieren die elk jaar worden gebruikt. Dit omvat het niveau van hun pijn en angst - beoordeeld op een schaal van mild tot ernstig - die ze ervaren in de experimenten waaraan ze worden onderworpen. In 2001 werd aangenomen dat 66 procent van de dieren milde tot milde/matige niveaus van pijn en angst ervoer. En hoewel het waar is dat de dieren waarvan wordt aangenomen dat ze matige/ernstige of ernstige pijn en angst ervaren in de minderheid waren, waren het er nog steeds ongeveer 90.0001.

Tijdens mijn studie bij de NCA heb ik kennis gemaakt met wet- en regelgeving op het gebied van proefdieren. Interessant is dat proefdieren, vergeleken met wilde dieren of zelfs huisdieren, de meeste bescherming lijken te genieten. Als ze beschikbaar zijn, is het gebruik van alternatieven voor dieren wettelijk verplicht. Alternatieven voor het gebruik van dieren worden meestal genoemd in de context van de 3V's (Vervanging, Vermindering en Verfijning):
1. Vervanging (in plaats van dieren te gebruiken, maar niet-dierlijke modellen zoals computermodellen of in-vitro (reageerbuis) opties).
2. Vermindering (minimaliseren van het aantal dieren dat wordt gebruikt door bijvoorbeeld een goed experimenteel ontwerp of het delen van gegevens tussen studies).
3. Verfijning (verminderen van lijden door bijvoorbeeld betere huisvesting of adequate verdoving en pijnstilling).

De principes van de 3V's werden eind jaren vijftig vastgesteld door William Russel en Rex Burch, maar pas in de jaren tachtig begon hun belang voor de 21ste eeuw duidelijk te worden. Tegen de tijd dat ik in 2001 aan mijn stage begon, groeide de interesse in de 3V's echt. Het onderwerp van mijn stage was humane end points (HEP).

Een HEP maakt deel uit van de derde V (Verfijning) en is een van de methoden die wordt toegepast om dierenleed te minimaliseren. Het concept van een HEP is gebaseerd op het nauwkeurig observeren van dieren en het zo snel (wetenschappelijk) mogelijk ingrijpen bij de eerste tekenen van pijn of angst. De basis is het identificeren van wat normaal gedrag is en wat niet, en daarnaar handelen. Acties kunnen zijn het beëindigen van het experiment, het toedienen van pijnstilling en/of zelfs het euthanaseren van het dier. Deze laatste optie lijkt misschien hard, maar wordt soms gezien als de beste manier om (verder) lijden te voorkomen.

Gedurende mijn stage heb ik video-opnames en foto's gemaakt van ratten en muizen om normaal en abnormaal gedrag, klinische symptomen en monitoringsmethoden vast te leggen. Gedurende deze tijd bezocht ik verschillende dierenfaciliteiten en zag ik veel muizen en ratten in laboratoriumomgevingen. Deze bevonden zich meestal in hygiënische en klimaatgestuurde kamers met grote rekken vol transparante containers waarin muizen en ratten meestal in groepen werden gehuisvest. De meeste dieren werden gebruikt voor onderzoek naar de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld kanker- of vaccinonderzoek). Sommige werden echter gebruikt voor onderzoek naar dierplagen (bijvoorbeeld om het gedrag van ongedierte te begrijpen).

Niet alle dieren waren in goede conditie en dat was soms erg confronterend. Een voorbeeld dat in me opkomt, is het gebruik van ratten om de therapeutische behandeling van Multiple sclerose (MS) te bestuderen, een progressieve ziekte bij mensen waarvoor we nog steeds geen remedie hebben. In dit onderzoek ervoeren de ratten ernstige stress, hoewel ze daarna meestal herstelden. Een onderzoeker demonstreerde hoe het mogelijk is de rat te controleren op ziekteverschijnselen, zoals gewichtsverlies en verlamming van staart en poten. Als de staart van een rat wordt opgetild en losgelaten, moet de rat zijn staart omhoog houden. Als de staart gewoon naar beneden valt, is dit een klinisch teken van de eerste fase van verlamming. In de context van dit onderzoek vond ik het erg onaangenaam om een rat te zien die geen staartreactie had, of erger nog, zijn achterpoten niet kon gebruiken om te bewegen.

Ik heb me wel eens afgevraagd of ik dierproeven wel verantwoord vond, zoals bij het MS-onderzoek bijvoorbeeld. Ik kon de reden begrijpen waarom deze ziekte bij ratten werd onderzocht; Ik hoefde niet verder te denken dan die mensen met MS die wanhopig hoopten op de ontwikkeling van effectieve medicijnen. Maar hoe bepaal je of dat reden genoeg is om dieren voor dit doel in te zetten?

In Nederland wordt dit beslist door een landelijke centrale commissie en op advies van een lokale dierethische commissie. Deze moet beoordelen of de behoefte aan onderzoek het gebruik van het benodigde aantal dieren en de verwachte pijn en ongerief die ze zullen ondergaan rechtvaardigt. Eerlijk gezegd moet ik toegeven dat ik blij was dat het nemen van een dergelijke beslissing niet mijn verantwoordelijkheid is.

Dankzij de toewijding en passie van de betrokkenen en de samenwerking tussen vele nationale en internationale organisaties, zijn alle kennis en bevindingen die ik heb opgedaan in het kader van mijn stage samengevat op een cd. Dit geeft informatie aan mensen die met laboratoriummuizen en ratten werken en helpt hen te trainen in het gebruik van humane eindpunten. De informatie over muizen en ratten omvat normaal en afwijkend gedrag en fysiologie, klinische tekenen van pijn en angst, methoden om te observeren en te monitoren, en de toepassing van humane eindpunten.

Na mijn stage ben ik blijven werken aan het HEP-project. In 2010 hebben we een website kunnen ontwikkelen met uitgebreide informatie, meer educatief materiaal, over meer dieren (zebravissen) en in meer talen. De website-URL is: www.humane-endpoints.info

Terugkijkend heb ik er geen spijt van dat ik de kans heb gemist om naar Nepal te gaan, ondanks het feit dat ik zeker weet dat het een geweldige ervaring zou zijn geweest. Maar deze stage bij de NCA paste beter bij mij en er ging een hele nieuwe wereld voor me open. Het maakte me duidelijk dat ik voor de stage ongegronde vooroordelen had. Deze waren veelal gebaseerd op een gebrek aan kennis en de veronderstelling dat mensen die met proefdieren werkten onsympathiek waren en weinig om het welzijn van de dieren gaven. Als dit niet het geval was, redeneerde ik vroeger, hoe konden ze dieren pijn doen, ze in dergelijke faciliteiten houden en toch een zuiver geweten hebben? Ik kwam er al snel achter dat de meeste mensen die ik tijdens mijn stage ontmoette, zoals hoofden van dierenopvangcentra, onderzoekers en dierenverzorgers, helemaal niet waren zoals ik me had voorgesteld. Integendeel, ze waren meestal erg betrokken bij de verzorging en het welzijn van de dieren. Ze geloofden in het grotere belang van proefdierwetenschap, maar niet zonder bewust rekening te houden met de voor- en nadelen, voor zowel mens als dier. Ze wilden de best mogelijke omstandigheden voor de dieren die werden getest.

Hoewel ik me nog steeds ongemakkelijk voel dat we experimenten op dieren uitvoeren, ben ik zo blij dat ik deze minder voor de hand liggende kant van de proefdierwetenschap heb leren kennen: namelijk dat proefdieren wettelijk beschermd zijn en dat de meeste betrokkenen zich zorgen maken over hen en behandel ze op een verantwoorde manier. In mijn ideale wereld zouden er geen dierproeven zijn. Maar zolang het bestaat, wil ik mijn steentje bijdragen voor de betrokken dieren: door hun situatie te verbeteren en alternatieven te promoten.

1 Based on the yearly laboratory animal use report ('Zo doende'; i.e. 'In action') issued by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority.